Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на главна дирекциия на Изпълнение на наказанията

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 • Изграждане и поддръжка на софтуерна платформа за централизиран мониторинг и отдалечен достъп до ресурсите на видео-охранителните системи на затворите, затворническите общежития и арестите. Новата платформа предоставя възможността за видео и аудио наблюдение в реално време и преглед на видео и аудио запис от архивиращите устройства /DVR, NVR, сървъри с база данни и други
 • Изграждане на модерен Мониторинг център в управлението на ГДИН за наблюдение на локалните видео-охранителни системи.
 • Доизграждане и модернизиране на локалните видео системи на териториалните служби и включването им в интегрираната видео-охранителна система с целия си ресурс и потенциал. Използваната към момента софтуерна платформа за управление и мониторинг iVMS-4200 с включени към нея видео записващи устройства, видео камери, клавиатури за управление и компютърни конфигурации за отдалечен достъп ще бъде интегрирана в новата единна видео-охранителна платформа.
 • В изпълнението на проекта се включват инсталации в 57 обекта на ГДИН и е инсталирано следното оборудване:

–  1252 нови видео камери 

– 74 бр. комбинирани термовизионни PTZ видео камерищ

– 79 DVR

– 89 нови видео монитора за визуализация на сигналите от DVR-те

–  120 компютърни работни станции за отдалечен локален контрол

 • Доизграждане и реновиране на до 100 000 метра кабелни инсталации и трасета с включени захранващи блокове и резервирано захранване – UPS
 • Изграждане на мониторинг център с видео стена, сървъри за управление и мониторинг и модерна система
 • Интегриране на единната софтуерна платформа за управление и мониторинг. Включените към нея съществуващи устройства /видеорекордери, видео камери, компютърни работни станции и др./ са съвместими и могат да изпълняват всички заложените функционални изисквания.

ЦЕЛИ

 • Да се използват съвременни технологии за управление и поддръжка на софтуерна платформа за централизиран мониторинг и отдалечен достъп до ресурсите на видео-охранителните системи на затворите, затворническите общежития и арестите, която  да включва възможността за видео и аудио наблюдение в реално време и преглед на видео и аудио запис от архивиращите устройства /DVR, NVR, сървъри с база данни и други/.
 • Да има обособени минимум две работни места в ГДИН за наблюдение и мониторинг на локалните видео-охранителни системи.
 • След доизграждане и модернизирането на локалните видео системи на териториалните служби, същите да могат да бъдат включени в интегрираната видео-охранителна система с целия си ресурс и потенциал. Използваната към момента софтуерна платформа за управление и мониторинг iVMS-4200 с включени към нея видео записващи устройства, видео камери, клавиатури за управление и компютърни конфигурации за отдалечен достъп да бъде интегрирана в новата видео-охранителна платформа.
 • Да се интегрира софтуерна платформа за управление и мониторинг и включените към нея съществуващи устройства /видеорекордери, видео камери, компютърни работни станции и др./ да бъдат съвместими и да могат да изпълняват всички заложените функционални изисквания.

ПОЛЗИ 

ЗА ОБЩЕСТВОТО

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието. Дирекцията упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби. 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, като тази система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно. С изключителна важност е технологията използвана при контрола на тези обекти и наблюдение на системата да бъдат съвременни и с възможно най-големи възможности. Това гарантира коректната работа на Дирекцията и нейните обекти, с минимизиране на рискове към обществото.

ЗА КЛИЕНТА

 • Пълен контрол до ресурсите на системата. Възможно е да се дефинират минимум 1000 потребителски акаунти с различни нива на достъп, като цялостното функциониране на системата е с високо ниво на защита при обработка на информацията и се спазват всички нормативни изисквания за защита на личните данни. Комуникационното оборудване е с необходимите нива и сертификати за гарантиране на висока степен на сигурност.
 • Системата позволява използването на аналитични функционалности и предефинирани реакции като: разпознаване на регистрационни табели на автомобили и предмети, разпознаване на лица, охрана на зони и периметър, детекция на движение и шум, броене на хора, както и визуализация и обработка на алармени сигнали от свързаните към системата други устройства. Съществува възможност за добавяне и на допълнителни функции според възникналата необходимост.
 • Системата притежава дисково пространство за извършване и съхранение на цифров запис за период минимум 30 денонощия. При пълно натоварване на системата се извършва автоматично записване върху най-стария запис.
 • Системата притежава модул външно резервно захранване (UPS), осигуряващо автономна работа на системата минимум 30 минути при прекъсване на ел. захранването и защита от токови удари.

Клиент: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Статус: Изпълнен

Период: Проектът е реализиран за 4 месеца.
Поддръжка на системата: 5 години