Проектиране и изграждане на автоматизирана система (SCADA) за мониторинг и управление

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 • Проектиране и строителство на автоматизирани системи, на районни системи за управление и наблюдение и на централната автоматизирана система (SCADA) за наблюдение и управление

ЦЕЛИ:

 • Създаване на условия за преминаване към дистанционно наблюдение и управление на съоръженията чрез отдалечен контролен център; въвеждане на съвременни технологии за автоматизиране режима на работа
 • Автоматизиране на технологичните процеси на инженерно-техническите системи
 • Изграждане на регионални центрове за наблюдение и управление и централизирана система за наблюдение на процесите в обектите
 • Повишаване на надеждността на работа на системите

  Оптимизиране на дейностите по експлоатация и поддръжка

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Оптимално разпределение на ресурсите, визуализация работата на системите във всеки момент в реално време, цялостно извеждане на информацията на няколко места, което осигурява реакция и управление при аварийни ситуации;
 • Възможност за управление на разходите;
 • Осигуряване на дистанционно наблюдение и управление на отделните системи от съответния квалифициран персонал;
 • Намаляване на финансовите средства за издръжка на обектите.

Клиент: Министерство на електронното управление

Период: 2018 - 2021

Статус: Изпълнен /класифициран