ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА КРАЙНИ КЛИЕНТИ DTH, IPTV, FTTB

ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА IP СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕФОНИЯ

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНИ (оптични, медни, коаксиални, MPLS) и БЕЗЖИЧНИ (4G/5G, GSM-R, Wi-Fi) ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

Проучването на обекта е посещение на място от наш екип с цел събиране на данни за проектирането и определяне на необходимите дейности.

Събраните данни от проучването се използват за планиране и проектиране на цяла мрежа. Целим да изготвим решение, което включва необходимото: окабеляване, мрежови компоненти (рутери, комутатори, сървъри и т.н.), Wi- Fi покритие, скорост на предаване на данни, капацитет на мрежата.

Telecommunication
5G

Проектирането се извършва от екип състоящ се от проектанти вписани в Регистър на лицата с Пълна Проектантска Правоспособност. Проектната документация е в съответствие с всички нормативни изисквания и действащи наредби и е във форма и обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Строителството на обектите започва след съгласуване и одобрение на проектите, издаване на съответно разрешение за това и откриване на строителна площадка в зависимост от категорията на обекта. Акредитираният Органът за контрол от вид „C“ към Сиском Инженеринг АД извършва независими измервания и издава сертификат за съответствие на изградените мрежи.