Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР като изгражда, експлоатира, развива и поддържа електронни комуникационни мрежи и системи, чрез които се предоставят електронни услуги за всички структури на МВР, държавни институции и граждани.

  • Проектиране на оптични трасета
  • Узаконяване на обекта: получаване на разрешение за строеж (РС), изготвяне на актове по време на строителсто, въвеждане на обекта в експлоатация
  • Изграждане на оптини трасета за връзка между сгради на МВР: направа на нова канална мрежа, изтегляне на HDPE тръби, изтегляне на оптичен кабел по трасето и в сградите на МВР
  • Доставка и монтаж на оборудване
  • Изграждане на система с модули за наблюдение на оптична кабелна линия (ОКЛ). Чрез системата могат да се наблюдават в реално време 48 оптични кабелни линии едновременно, с дължина до 50 км.
  • Основният принцип на действие на системата не изисква допълнителни интервенции върху съществуващата и изградената вече кабелна мрежа. Високата надеждност, прецизното кабелно измерване и локализация на проблемите, отличната визуализация и гъвкав капацитет са едни от основните характеристики на продукта.

ЦЕЛИ:

  • Цифрова трансформация на публичния сектор чрез надграждане на съществуваща широколентова инфраструктура

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

  • По-голяма свързаност и по-бърз интернет
  • Централизирано наблюдение на оптичните кабелни тресета, което осигурява по-голяма сигурност при преноса на информация.
  • Непрекъснат дистанционен контрол на целостта на телекомуникационни кабелни трасета, точно локализира кабелните прекъсвания в реално време

Клиент: МВР

Период: 2021 – 2022

Статус: Изпълнен

Бюджет: 972 988 лева