Изграждане на оптична кабелна линия между центрове на МВнР и МВР

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР като изгражда, експлоатира, развива и поддържа електронни комуникационни мрежи и системи, чрез които се предоставят електронни услуги за всички структури на МВР, държавни институции и граждани.

ЦЕЛ

 • Цифрова трансформация на публичния сектор чрез надграждане на съществуваща широколентова инфраструктура

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 • Проектиране на оптични трасета. Проектни части:
 1. Технологична
 2. Конструктивна
 3. Геодезична
 4. План за безопасност и здраве
 5. Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/
 6. Организация за безопасност на движението /ОБД/
 7. План за управление на строителните отпадъци
 8. Пожарна безопасност
 • Упражняване на авторски надзор;
 • Узаконяване на обекта
  • получаване на разрешение за строеж
  • изготвяне на актове по време на строителство
  • въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Изпълнение на предвидените в проекта СМР
 • Доставка и монтаж на оборудване;

ПОЛЗИ 

 • По-голяма свързаност и по бърз интернет
 • По-голяма надежност на връзката, оптичните кабелни линии са по-малко податливи на пренатоварване

Клиент: МВнР и МВР

Статус: Изпълнен

Период: 2022-2023

Бюджет: 396 700. 90 лева без ДДС