Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03

Описание на дейностите:

 • Изграждане на система, предназначена за TEMPEST измервания на излъчванията (TEMPEST Emanation Measurement ) на компютърно, комуникационно, криптографско и друго оборудване по стандартите SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03

ЦЕЛИ:

 • Изграждане на Темпест система, която включва следните компоненти
 • Широколентов високо чувствителен цифров TEMPEST приемник, който да разполага с вграден преселектор и пред усилвател, позволяващ провеждане на автоматизирани измервания в честотния диапазон от 100Hz до минимум 18GHz.
 • Генератор на амплитудно модулирани сигнали за определяне на нивото на компрометиращите електромагнитни излъчвания по метода на субституцията описан в цитираните по-горе стандарти;
 • Цифров осцилоскоп (вграден или външен) с минимум 12bit резолюция и широчина на честотната лента минимум 500 MHz;
 • Подсистема за приемане на сигнали в комплект с RF комутатори, високочестотни (ВЧ) кабели и модули за управление и захранване.
 • Инсталиране на операционна система и специализиран софтуер
 • Провеждане на обучение на експерти за работа с изградената Темпест системата
 • Калибриране на системата
 • Предоставяне на гаранционно обслужване

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Изграждането на система за Темпест измервания оптимизира разходите относно тестването на оборудване сертифицирано по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03
 • Осигурява се двойно одобрение на оборудването сертифицирано по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03
 • Повишава се сигурността на чувствителна информация и се намалява риска от изтичане на информация чрез местна/локална проверка на ИТ оборудване сертифицирано по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03

Клиент:
Държавна агенция "Национална сигурност"

Период: 2022 - 2023

Статус: В изпълнение