Доставка, изграждане, инсталиране, конфигуриране,тестване и пускане в екплоатация на специализирана измервателна апаратура

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели на Комисията, за да се справи като регулаторен и контролен орган с предизвикателствата на новите дигитални технологии и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение.

Дейностите по проекта могат да бъдат разделени в следните основни направления:

 • доставка, конфигуриране и тестване на специализирана измервателна апаратура (мобилната станция; компактни системи за радиомониторинг и радиолокация; комбинирана мобилна станция; антенни контролера за интегриране в две действащи мобилни станции)
 • монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на специализираната измервателна апаратура
 • провеждане на обучение относно функционалностите на мобилната станция

 *Всички измервателни системи включват специализирана измервателна апаратура – хардуер и специализиран софтуер за радиомониторинг за измерване и анализ на проведените измервания.

ЦЕЛИ:
 • Да се повиши ефективността на контрола от КРС на радиочестотния спектър за граждански нужди в Република България;
 • Да се увеличи капацитетът на НСМ на КРС за радиочестотен мониторинг и измервания в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения /ITU/;
 • Да се позволи извършването на специализирани измервания, в т.ч. и в режим на „drive test” за откриване и локализиране на радиосмущения и незаконни излъчващи средства особено в градски условия.
ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА:
 • Повишаване ефективността на осъществявания контрол относно спазване на Закона за електронните съобщения и подзаконовите актове към него.
 • Подобряване на качеството и точността на измерванията в съответствие и с развитието на технологиите в областта на електронните съобщения
 • Разширяване на функционалните и технологичните възможности на съществуващата система за контрол с оглед развитие на съвременните технологии
 • Навременно разгръщане на 5G мрежите е ключов елемент за постигане на ръст на българската икономика чрез цифровизация на индустрията и обществото. Дигитализацията на икономиката и обществения живот предполага милиони свързани устройства, които генерират по-голям трафик и имат нужда от повече честотен
  ресурс.

Клиент: Комисия за регулиране на съобщенията

Период: 2020 – 2023

Статус: Изпълнен