Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT инфраструктура, в която ще работи единния портал за електронно правосъдие

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България.

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единния портал за електронно правосъдие

ЦЕЛИ:

Една от основните цели е осигуряване на неоходимия хардуер за работа на Единния портал за електронно правосъдие.

Новото в портала е:

    • Нова визия. Обновеният портал предлага на потребителите нова визия с разширени функционалности, по-удобна навигация и оптимизирана организация на електронното дело за удобство на потребителя.
    • Нови възможности за достъп за нерегистриран потребител. Всеки потребител на ЕПЕП, с нерегистриран достъп има възможност да прегледа и изтегли обезличени файлове на постановени съдебни актове.
ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА:
  • Нови електронни услуги за е-правосъдие. Порталът предоставя нови възможности за извършване на процесуални действия и искания за удостоверителни изявления в електронна форма чрез електронни услуги за гражданите и бизнеса – иницииране на съдебни дела, подаване на документи по образувани съдебни дела, връчване на книжа на граждани, адвокати и лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК по изцяло електронен път с вградена услуга за удостоверяване на точно време на връчване, електронни разплащания през виртуален ПОС терминал и др.
  • Нови възможности за идентификация. Потребителите достъпват оптимизирания Портал чрез Квалифицирано удостоверение за електронен подпис (КУКЕП).

Клиент: Висш Съдебен Съвет

Период: 2022

Статус: Изпълнен

Бюджет: 2 499 987.10 лв