КАЧЕСТВОТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС

Стандарти и удостоверения от камера на строителите

ISO СТАНДАРТИ

ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ISO 14001: 2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ISO/IEC 20000-1:2018 –  МЕНИДЖМЪНТ НА IT УСЛУГИТЕ (ITSM)

ISO 27001:2013 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ISO 39001: 2014 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ISO 45001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

УДОСТОВЕРЕНИЯ

I ПЪРВА ГРУПА: СТРОЕЖИ ОТ ВИСОКОТО СТРОИТЕЛСТВО, ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

II ВТОРА ГРУПА: СТРОЕЖИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

III ТРЕТА ГРУПА:  СТРОЕЖИ ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

IV ЧЕТВЪРТА ГРУПА: СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА СЪГЛАСНО

V ПЕТА ГРУПА: ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008)