Изграждане, проектиране и сертифициране на нова структурна кабелна система в Сметната палата

Структурираната кабелна система /СКС/е съществен  компонент на информационната инфраструктура като гарантира висока надежност и устойчивост през годините. 

При проектирането и изграждането на инфраструктурата на даден обект СКС създава условия за автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга. Гъвкавостта на структурните кабелни системи позволява бърза и лесна промяна на типа на сигналите, включените в мрежата устройства и приложенията към работните места, както и преместванията им в рамките на системата. Това прави възможно както добавянето или разместването на работните места, така и цялостната промяна на конфигурацията на активното оборудване

ЦЕЛ

  • Изграждане на изцяло нова вътрешна мрежа за комуникация, която ще доведе до модернизация и по-голяма гъвкавост

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

  • Изготвяне на работен проект, съгласно техническата спецификация;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на структурна кабелна система /СКС/ в сградата на Сметната палата;
  • Обучение на оторизиран персонал за работа със СКС
  • Гаранционна поддръжка на системата

 

ПОЛЗИ 

  • Надежден  и гарантиран пренос на данни с цел подобряване  процеса на работа на институцията
  • Допринася за по-добро обслужване на клиенти и безпроблемен работен процес на служителите

Клиент: Сметна палата на Република България

Статус: Изпълнен

Период: 11. 2022-03.2023