Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

  • Доставка на оборудване

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Обновяване и разширяване на ИТ инфраструктурата на Министерството на финансите (МФ) с оглед осигуряване на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за електронно управление и поднормативните актове към него.
  • Обособяване в ИТ архитектурата на МФ на две логически разделени среди за виртуализация, управлявани от еднотипен софтуер, но позволяващи както извършване на дейности от собствен ИТ персонал, така и от външен ИТ екип с ясна разграничителна линия на отговорностите.
  • Изграждане и управление на споделен дисков масив с достатъчен капацитет, устойчивост и резервираност.

ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

  • Създаване на условия за внедряване и функциониране на SAP S4/HANA като интегрирана част от осъвременената ИТ среда на МФ.
  • Осигуряване на отговаряща на съвременните изисквания за сигурност ИТ среда, в която функционират информационните системи на министерството, както и нормални условия за работа на служителите му.
  • Създаване на условия системите на ведомството да функционират като сложна, цялостна и съгласувана система, управлявана и поддържана по еднотипен начин чрез изграждането на два високо технологични клъстъра от сървъри, използващи се като единен ресурс и обединени логически.

КЛИЕНТ: Информационно Обслужване

ПЕРИОД: 2021

СТАТУС: Изпълнен

БЮДЖЕТ: 1 300 000 лева