Орган за контрол от вид „С“

ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ

ИЗМЕРВАНИЯ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V

УЛИЧНО И ТУНЕЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА АВАРИЙНА ЕВАКУАЦИЯ

ФАКТОРИ НА РАБОТНА, БИТОВА И ОКОЛНА СРЕДА: ОСВЕТЛЕНИЕ, ШУМ НА РАБОТНАТА СРЕДА, СКОРОСТ НА ВЪЗДУХА, ТЕМПЕРАТУРА, ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ.

Органът за контрол извършва специализирани контролни измервания и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжение до 1000V, оптични кабелни линии и фактори на работна, битова и околна среда.

Разполагаме със съвременни уреди, отговарящи на всички изисквания на последните стандарти за провеждане на измервания, както и високо квалифицирани специалисти с доказани теоретични и практически познания в сферата. В резултат на извършените измервания се издава Протокол и Сертификат за оценка на съответствиет.

Inspection body type C